ASUS (华硕) Xonar D1 驱动免费下载

适合 Audio ASUS (华硕) Xonar D1 的驱动,软件和不同工具和固件列表都在这里。

选择文件,转到文件页面。

 • Xonar D1 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2010.11.12   按发布时间: 7.­12.­8.­1792

  按大小: 11.33 Mb   (ZIP)

  1966 按搜索数
 • Xonar D1 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2010.11.12   按发布时间: 6.­12.­8.­1792

  按大小: 11.33 Mb   (ZIP)

  1948 按搜索数
 • PMP 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  已发布: 2007.10.30   按发布时间: 2.­0.­0929

  按大小: 41.74 Mb   (ZIP)

  1946 按搜索数
 • Version: 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2013.07.26   按发布时间: 5.­12.­8.­1816

  按大小: 15.18 Mb   (RAR)

  1914 按搜索数
 • Patch file 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows Vista

  已发布: 2009.06.16   按发布时间: 1.­0

  按大小: 293 Kb   (ZIP)

  1913 按搜索数
 • Patch file 驱动程序

  适合: Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  已发布: 2009.06.16   按发布时间: 1.­0

  按大小: 338 Kb   (ZIP)

  1896 按搜索数
 • Xonar D1 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2011.06.27   按发布时间: 7.­12.­8.­1794

  按大小: 10.56 Mb   (RAR)

  1865 按搜索数
 • RMAA 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  已发布: 2008.11.28   按发布时间: 6.­0.­6

  按大小: 2.48 Mb   (ZIP)

  1858 按搜索数
 • Version: 8.­1.­8.­1822 beta version 驱动程序

  适合: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  已发布: 2014.02.17   按发布时间: 8.­1.­8.­1822

  按大小: 13.6 Mb   (RAR)

  1849 按搜索数
 • RMAA 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  已发布: 2008.11.28   按发布时间: 5.­6

  按大小: 341 Kb   (ZIP)

  1823 按搜索数
 • Version: 驱动程序

  适合: Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  已发布: 2013.07.26   按发布时间: 8.­0.­8.­1821

  按大小: 13.58 Mb   (RAR)

  1823 按搜索数
 • ASUS (华硕) Xonar D1 驱动程序

  适合: Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  已发布: 2012.10.19   按发布时间: 8.­0.­8.­1812

  按大小: 19.08 Mb   (ZIP)

  1735 按搜索数
 • Xonar D1 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2011.06.27   按发布时间: 6.­12.­8.­1794

  按大小: 10.56 Mb   (RAR)

  1696 按搜索数
 • Version: 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2013.07.26   按发布时间: 7.­0.­7.­1821

  按大小: 11.19 Mb   (RAR)

  1691 按搜索数
 • Xonar D1 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2011.06.27   按发布时间: 5.­12.­8.­1794

  按大小: 14.69 Mb   (RAR)

  1672 按搜索数
 • Patch file 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  已发布: 2009.02.26   按发布时间: 1.­0.­9.­202

  按大小: 493 Kb   (RAR)

  1669 按搜索数
 • Xonar D1 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2010.11.12   按发布时间: 5.­12.­8.­1792

  按大小: 17.65 Mb   (ZIP)

  1656 按搜索数

常用 ASUS (华硕) Audio 文件