ASUS (华硕) Xonar Essence STX 驱动免费下载

适合 Audio ASUS (华硕) Xonar Essence STX 的驱动,软件和不同工具和固件列表都在这里。

选择文件,转到文件页面。

 • Xonar Essence STX Audio 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2008.12.18   按发布时间: 6.­12.­8.­1756-RC01

  按大小: 10.28 Mb   (RAR)

  1692 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2013.06.07   按发布时间: 6.­0.­8.­1821

  按大小: 11.26 Mb   (RAR)

  1645 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2013.06.07   按发布时间: 5.­12.­8.­1816

  按大小: 14.41 Mb   (RAR)

  1638 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  已发布: 2013.06.07   按发布时间: 8.­0.­8.­1821

  按大小: 13.68 Mb   (RAR)

  1618 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2011.02.14   按发布时间: 5.­12.­8.­1793

  按大小: 13.72 Mb   (RAR)

  1582 按搜索数
 • beta 驱动程序

  适合: Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  已发布: 2013.04.01   按发布时间: 8.­0.­8.­1818

  按大小: 19.28 Mb   (ZIP)

  1577 按搜索数
 • Patch file 驱动程序

  适合: Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  已发布: 2009.06.16   按发布时间: 1.­0

  按大小: 338 Kb   (ZIP)

  1573 按搜索数
 • RMAA 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  已发布: 2008.11.28   按发布时间: 6.­0.­6

  按大小: 2.48 Mb   (ZIP)

  1549 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2010.01.08   按发布时间: 7.­12.­8.­1777

  按大小: 10.21 Mb   (RAR)

  1544 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2011.06.27   按发布时间: 6.­12.­8.­1794

  按大小: 10.58 Mb   (RAR)

  1531 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2011.06.27   按发布时间: 5.­12.­8.­1794

  按大小: 13.88 Mb   (RAR)

  1531 按搜索数
 • Xonar Essence STX Vista32bit/­64bit 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2009.01.23   按发布时间: 6.­12.­8.­1762

  按大小: 10.01 Mb   (RAR)

  1524 按搜索数
 • Xonar Essence STX bit-perfect ASIO (beta) 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2010.05.05   按发布时间: 5.­12.­8.­17731

  按大小: 13.44 Mb   (RAR)

  1482 按搜索数
 • STX 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2010.10.29   按发布时间: 6.­12.­8.­1792

  按大小: 11.37 Mb   (ZIP)

  1424 按搜索数
 • Xonar Essence STX Audio V5.­12.­8.­1756-RC01 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2008.12.18   按发布时间: 6.­12.­8.­1756-RC01

  按大小: 12.98 Mb   (RAR)

  1415 按搜索数
 • Patch file 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows Vista

  已发布: 2009.06.16   按发布时间: 1.­0

  按大小: 293 Kb   (ZIP)

  1407 按搜索数
 • ASUS (华硕) Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  已发布: 2014.01.06   按发布时间: 8.­1.­8.­1822

  按大小: 13.7 Mb   (RAR)

  1404 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2011.02.14   按发布时间: 6.­12.­8.­1793

  按大小: 10.42 Mb   (RAR)

  1387 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2009.11.06   按发布时间: 6.­12.­8.­1773

  按大小: 10.21 Mb   (RAR)

  1370 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2011.02.14   按发布时间: 7.­12.­8.­1793

  按大小: 10.42 Mb   (RAR)

  1361 按搜索数
 • STX 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2010.10.29   按发布时间: 7.­12.­8.­1792

  按大小: 11.36 Mb   (ZIP)

  1361 按搜索数
 • Patch file 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  已发布: 2009.02.26   按发布时间: 1.­0.­9.­202

  按大小: 493 Kb   (RAR)

  1349 按搜索数
 • Xonar Essence STX bit-perfect ASIO (beta) 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2010.05.05   按发布时间: 6.­12.­8.­17731

  按大小: 10.14 Mb   (RAR)

  1348 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2009.11.06   按发布时间: 5.­12.­8.­1773

  按大小: 13.47 Mb   (RAR)

  1345 按搜索数
 • Xonar Essence STX XP32bit/­64bit 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2009.01.23   按发布时间: 5.­12.­8.­1762

  按大小: 12.6 Mb   (RAR)

  1345 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2013.06.07   按发布时间: 7.­0.­8.­1821

  按大小: 11.25 Mb   (RAR)

  1342 按搜索数
 • STX 驱动程序

  适合: Windows XP, Windows XP 64-bit

  已发布: 2010.10.29   按发布时间: 5.­12.­8.­1792

  按大小: 16.7 Mb   (ZIP)

  1338 按搜索数
 • Xonar Essence STX bit-perfect ASIO (beta) 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2010.05.05   按发布时间: 7.­12.­8.­17731

  按大小: 10.14 Mb   (RAR)

  1327 按搜索数
 • Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows 7, Windows 7 64-bit

  已发布: 2011.06.27   按发布时间: 7.­12.­8.­1794

  按大小: 10.58 Mb   (RAR)

  1290 按搜索数
 • ASUS (华硕) Xonar Essence STX 驱动程序

  适合: Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  已发布: 2012.10.02   按发布时间: 8.­0.­8.­1813

  按大小: 19.29 Mb   (ZIP)

  1273 按搜索数

常用 ASUS (华硕) Audio 文件